Banketbakkerij de Vlaam

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen consument en ondernemer genaamd Banketbakkerij de Vlaam. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen ongewijzigd van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij de Vlaam aan, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door Banketbakkerij de Vlaam en prijzen van Banketbakkerij de Vlaam zijn vrijblijvend. Banketbakkerij de Vlaam accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- en/of drukfouten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Banketbakkerij de Vlaam behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen aan de consument. Alle geldende prijzen zijn altijd inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, fax, e-mail, webshop is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij de Vlaam behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4 Bezorg- en administratiekosten
Banketbakkerij de Vlaam bezorgt in Gouda, Waddinxveen en Boskoop. De bezorgkosten bedragen € 4,95 per bezorg adres. Buiten deze plaatsen wordt er alleen in overleg bezorgd. De bestelling wordt tussen 8.30 uur en 10.00 uur bezorgd. Indien er een factuur gevraagd wordt, bedragen de administratiekosten € 5,00 per factuur.

Artikel 5 Leveringen
Banketbakkerij de Vlaam zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.. Als plaats van levering geldt het verzendadres dat de consument aan De Vlaam bekend heeft gemaakt. Opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij de Vlaam daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
Indien de levering van een bepaald product onmogelijk blijkt te zijn, heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling
De klant voldoet bij Banketbakkerij de Vlaam aan de verplichting, die ontstaat door een bestelling/overeenkomst, middels contante betaling in een van de winkels of aan de bezorger. Betaling via de webshop geschiedt via IDEAL tenzij anders wordt overeengekomen. In het geval dat Banketbakkerij de Vlaam een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk bankrekening van Banketbakkerij de Vlaam.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden. In het geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Reclames, garantie en retourgoederen
Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij de Vlaam de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Banketbakkerij de Vlaam staat er voor in dat producten voldoen aan de overeenkomst/ aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijk bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij de Vlaam zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van het product zelf en indien mogelijk in de originele verpakking van het product.
Omdat de producten van Banketbakkerij de Vlaam levensmiddelen zijn en een beperkte houdbaarheid hebben, is het herroepingsrecht uitgesloten.

Artikel 8 Overdracht van risico en eigendom
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Klantgegevens
Indien de klant aan Banketbakkerij de Vlaam opgave doet van een adres is Banketbakkerij de Vlaam gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in Artikel 6 betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk, telefonisch of per email te melden aan:
Banketbakkerij de Vlaam
Coenecoop 340
2741PM Waddinxveen
of per email: info@bakkerijdevlaam.nl

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Banketbakkerij de Vlaam is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij de Vlaam is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij de Vlaam komen. Banketbakkerij de Vlaam draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij de Vlaam eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij de Vlaam is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij de Vlaam, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij de Vlaam. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij de Vlaam uitgesloten.

Artikel 11 Diversen
De klant van Banketbakkerij de Vlaam dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij de Vlaam geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij de Vlaam garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij de Vlaam het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij de Vlaam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij de Vlaam kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12 Rechten
Alle contacten en transacties met Banketbakkerij de Vlaam geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij de Vlaam. Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij de Vlaam mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij de Vlaam.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij de Vlaam en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 Klachten
Banketbakkerij de Vlaam beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeld de klacht volgens deze procedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt de consument hiervan binnen de 14 dagen termijn van op de hoogte gesteld.

Banketbakkerij de Vlaam
Coenecoop 340
2741PM Waddinxveen
Telefoon: 0182-639987
Fax: 0182-620351
info@banketbakkerijdevlaam.nl

Home


K.V.K. 502068850
BTW 8226.10.656.B.01
NL03ABNA0588048747